Улаанбаатар уулын дугуйн клуб

Унадаг дугуйн аялал

НЭМЭХ, ЧУЛУУТЫН ГОЛЫН БЭЛЧИР 2021 БУЮУ С ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Олон хоногийн аялал #10
2021 оны 6 сарын 4 Баасан
Батсүмбэр- Мандал гол- Тэрэгтийн даваа- Өлийн даваа- Өлгий гол- Итэмийн даваа- Нэмэгтийн даваа- Чулуут гол- Нэмэгтийн даваа- Итэмийн даваа- Өлгий гол- Шатанг өртөө- Хараа гол- Хар модны даваа- Хуучин Батсүмбэр- Батсүмбэр сумын төв
8 оролцогч
Нэг баг
170 км
7